Algemene voorwaarden
Op VeldhovenViertFeest.nl geldt het volgende

Algemeen
Op de toegang tot en het gebruik van deze website www.VeldhovenViertFeest.nl ("de Website") zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Lees deze voorwaarden s.v.p. zorgvuldig door! Door het gebruik van de Website, daaronder begrepen maar niet beperkt tot het gebruik van de via de Website aangeboden informatie en diensten, aanvaard je gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden en akkoord te zijn met het gebruik van jouw persoonsgegevens op de website zoals nader omschreven in het Privacy statement. Indien je hiermee niet akkoord gaat, dien je geen gebruik te maken van de Website.

Gebruik Website
VeldhovenViertFeest.nl biedt deze Website en de inhoud daarvan aan in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt ("as is") en hoewel VeldhovenViertFeest.nl de Website met veel zorg samenstelt en zich inspant om de op de Website verstrekte informatie te onderhouden, kan VeldhovenViertFeest.nl geen enkele garantie, noch uitdrukkelijk noch impliciet, bieden voor de volledigheid, juistheid, actualiteit, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. VeldhovenViertFeest.nl wijst iedere aansprakelijkheid ter zake af. De Website is uitsluitend voor jouw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Aan de op de Website geboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

VeldhovenViertFeest.nl spant zich in om de Website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden desondanks kan VeldhovenViertFeest.nl niet garanderen dat de Website en de via de Website aangeboden diensten en faciliteiten te allen tijde toegankelijk, storingsvrij, vrij van virussen of andere schadelijke componenten die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software is, veilig is of zonder fouten zal functioneren.

Zonder voorafgaande aankondiging kan VeldhovenViertFeest.nl op elk gewenst moment aanpassingen en/of wijzigingen aanbrengen op de Website. De wijzigingen zijn meteen van kracht.

Voor alle gebruik dat je van de Website maakt, ben je zelf verantwoordelijk. Gebruik van de Website dat het gebruik van andere gebruikers zou kunnen hinderen, inbreuk maakt op de rechten van VeldhovenViertFeest.nl of derden, in strijd is met enige wet, regeling, verordening of andere toepasselijke regelgeving, het functioneren van deze Website in gevaar kan brengen of de geboden informatie of onderliggende software zou kunnen aantasten, of anderszins in enig opzicht onrechtmatig is jegens VeldhovenViertFeest.nl en/of een derde is niet toegestaan.

VeldhovenViertFeest.nl heeft het recht elke melding van schending van de gebruiksvoorwaarden of klachten met betrekking tot (gebruik van) de Website te onderzoeken en indien VeldhovenViertFeest.nl dat nodig acht daartegen actie ondernemen. VeldhovenViertFeest.nl behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder opgave van redenen over te gaan tot het verwijderen van bestanden, gegevens en/of ander materiaal van de Website, tot het (tijdelijke) ontzeggen van toestemming tot het gebruik van de Website en/of van bepaalde diensten en faciliteiten die via de Website worden aangeboden, tot het geheel beëindigen van de dienstverlening of tot andere volgens VeldhovenViertFeest.nl passende maatregelen.

Gebruik persoonsgegevens
VeldhovenViertFeest.nl kan jouw gegevens op de Website bijhouden en/of gebruiken. Je staat ervoor in dat de gegevens die je aan VeldhovenViertFeest.nl verstrekt compleet, naar waarheid en juist zijn. In het Privacy statement kan je informatie vinden over welke persoonsgegevens VeldhovenViertFeest.nl bijhoudt, hoe VeldhovenViertFeest.nl met deze gegevens omgaat, waarvoor VeldhovenViertFeest.nl deze gegevens gebruikt en op welke wijze jouw privacy wordt beschermd.

Links naar andere websites
De Website kan links bevatten naar websites van derden. Deze links zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de Website. VeldhovenViertFeest.nl heeft geen controle over de inhoud van deze websites en deze zijn door VeldhovenViertFeest.nl niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid en/of volledigheid.

Het feit dat een link wordt gecreëerd naar een website van een derde of dat een website van een derde een link bevat naar deze Website betekent niet dat VeldhovenViertFeest.nl de producten of diensten die worden aangeboden op de website van deze derde goedkeurt of aanbeveelt. VeldhovenViertFeest.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites noch voor websites die een link naar de Website hebben.

Intellectuele eigendomsrechten
De Website en de inhoud van de Website daaronder begrepen de teksten, handelsmerken, gegevens, bestanden, afbeeldingen, data, geluiden, foto's, software, grafische voorstellingen en/of andere materialen worden beschermd door het auteursrecht, merkenrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze intellectuele eigendomsrechten komen toe aan VeldhovenViertFeest.nl. Deze rechten gaan op geen enkele wijze over op gebruikers van de Website. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VeldhovenViertFeest.nl is het niet toegestaan om de Website en/of de inhoud van deze Website te kopiëren, te downloaden, in enige vorm of op enige wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken, door te geven, te exploiteren, te verspreiden, uit te zenden, te verkopen of de inhoud daarvan beschikbaar te stellen aan derden. Onder verveelvoudiging wordt tevens begrepen het plaatsen van deze gegevens op andere websites.

Aansprakelijkheid
Alle aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met de (onmogelijkheid tot) toegang tot de Website, het gebruik van de Website, of het vertrouwen op de inhoud van de Website en/of de faciliteiten en diensten die via deze Website worden aangeboden, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins wordt door VeldhovenViertFeest.nl uitdrukkelijk afgewezen, in zoverre als wettelijk is toegestaan.

VeldhovenViertFeest.nl is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, daaronder mede begrepen indirecte schade, gederfde omzet en/of winst, vermogensschade, schade door onderbreking van de bedrijfsvoering, verlies van goodwill of goede naam, verlies van gegevens en/of verlies van inkomsten.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid hebben niet tot doel om de aansprakelijkheid van VeldhovenViertFeest.nl voor opzet of grove schuld van VeldhovenViertFeest.nl of zijn leidinggevende ondergeschikten uit te sluiten.

Wijzigingen
VeldhovenViertFeest.nl behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op ieder gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Wanneer je na wijziging gebruik maakt/blijft maken van de Website ben je automatisch gebonden aan de gewijzigde voorwaarden. Het is dan ook raadzaam om iedere keer dat je de Website bezoekt, de gebruiksvoorwaarden te raadplegen, zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Geschillen
Op de Website en op de deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met de Website en/of deze voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
Onze partners
logo
VVV Veldhoven
logo
Tuincentrum Coppelmans
logo
Restaurant Route 66
logo
Cafe de Stier
logo
't Stuupke